Nie boimy się żadnych wyzwań!

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

PHU KRUPIAK Robert Wojno gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym oraz w celu jej należytego wykonania. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1))

Administratorem danych osobowych jest: PHU KRUPIAK Robert Wojno z siedzibą w Kostrach Noskach 27, 18212 Nowe Piekuty ( NIP: 722-116-97-41, REGON: 450682910) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji działań marketingowych, informacyjnych, przesyłania ofert, zawarcia i wykonywania pojedynczych umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych. Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących PHU KRUPIAK Robert Wojno i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową Sprzedającego lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów.

Z poważaniem

ROBERT WOJNO
PHU KRUPIAK